Barbaros Mah. Hesapçı Sok. No:18 Kaleiçi, Antalya, Turkey

+90 (242) 248 99 00

info@ruinadalia.com.tr

Ruin Adalia Blog

Sürdürülebilirlik Politikalarımız

11 Aralık 2023
RuinAdalia Hotel ve çalışanları olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir kalkınma stratejilerini esas alarak ulusal ve uluslararası ölçekte çevre konusunda lider olmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi ve en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Ruin Adalia Hotel Antalya Kaleiçi
Ruin Adalia Hotel Antalya Kaleiçi
Ruin Adalia Hotel Antalya Kaleiçi
Ruin Adalia Hotel Antalya Kaleiçi
Ruin Adalia Hotel Antalya Kaleiçi
Ruin Adalia Hotel Antalya Kaleiçi

ÇEVRE POLİTİKASI

RuinAdalia Hotel ve çalışanları olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde sürdürülebilir kalkınma stratejilerini esas alarak ulusal ve uluslararası ölçekte çevre konusunda lider olmayı ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi ve en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Bu politika, RuinAdalia Hotel ve tüm çalışanlarını, tedarikçilerini ve diğer kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde yer alan personeli kapsamaktadır.

Yönetim Kurulu, bu politikada belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve çalışanlarından aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

Hedeflerimize ulaşmak için;

 • Yürürlükteki yasal çevre mevzuatının ötesinde ilgili ulusal ve uluslararası diğer şartlara uymayı çevre yönetimimizi sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi, çevresel etkilerimizi sürdürülebilirlik raporlarımızda yıllık olarak raporlamayı,
 • Tüm çevre boyutlarının yaşam döngüsü yaklaşımıyla tanımlanıp etkilerinin değerlendirilmesini, çevresel risklerin ortadan kaldırılarak iyileştirilmesini, kabul edilebilir seviyeye düşürülmesini, belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ulaşmak için kirliliğin önlenmesini, çevrenin, tarihi eserlerin ve doğal kaynakların korunmasını,
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında doğal kaynakların verimli kullanımı, karbondioksit salınım miktarı ve yoğunluğunun azaltımı konusunda gerekli çalışmaları yapmayı, buna yönelik amaç ve hedefleri belirleyerek takibini yapmayı, değişimlerin gözden geçirilmesini ve bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konusundaki çalışmaları artırmayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında su, enerji, hammadde, kimyasal vb. kaynak tüketimlerinin sürdürülebilir, verimli ve ekonomik kullanımını benimseyerek tüketimlerimizi azaltmayı ve döngüsel ekonomi çerçevesinde faaliyetlerimizden kaynaklanan atık oluşumunu önleyecek, azaltacak, her türlü emisyon, sera gazı salınımını ve çevreye olan etkilerini en aza indirecek temiz üretim teknolojilerini ve mevcut en iyi teknikleri benimsemeyi,
 • Tüm süreçlerimizde, enerji verimliliği yüksek, çevreye etkileri en az ve sürdürülebilir ürün ve hizmet alımının sağlanmasını, enerji performansına yönelik tasarımların desteklenmesini ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevrenin korunması ve tarihi eserlerimize sahip çıkılması konusunda çalışanlarımıza, konuklarımıza, devlet kurumlarına, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, paydaşlarımıza ve topluma saygıyla yaklaşarak tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, bu amaçla; düzenli olarak çevre raporlarımızı hazırlamayı ve şeffaf olarak paylaşmayı, çevresel performansımızı takip etmeyi ve sürekli geliştirmeyi, çevre konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bilinç düzeyini geliştirmek için ilgili taraflarla her türlü iletişimi ve işbirliğini sağlayarak gerekli bilgilendirme, eğitim, vb. faaliyetlerinde bulunmayı, hedeflemekteyiz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Biz, RuinAdalia Hotel olarak, Turizmin çevremiz üzerindeki etkilerini aza indirmek amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Akdeniz bölgesinde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.

Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır. Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak çevresel performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkileri aza indireceğiz. Misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

 

ÇEVRESEL SATINALMA POLİTİKASI

RuinAdalia Hotel olarak, verdiğimiz hizmetin çevreye etkisini en aza indirmek üzere satın almada sürdürülebilirlik esaslarını uygulamayı amaçlıyoruz

Bu Amaç Kapsamında;

 • İşletmelerimize zorunlu olmayan durumlar dışında, ithal ürünler yerine yerel olarak yapılmış üretilmiş mallar satın alırız.
 • Zorunlu olmayan noktalarda hizmet alımı sırasında çok uluslu şirketler yerine yerel şirketler tercih ederiz
 • İşletmemize alınan makine cihazların öncelikle A sınıfı ve/veya az enerji tüketen özellikte olan alternatifleri araştırır ve tercih ederiz.

 

Satın alınacak ürünler tercih edilirken;

 • Geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılanlar veya geri dönüştürülebilir olanlar,
 • Sürdürülebilir şekilde üretilmiş/sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmış olanlar,
 • Adil Ticaret/Organik/FSC/MSC, vs. belgeleri olanlar,
 • Daha az ambalajla teslim edilenler,
 • Enerji ve su tasarrufu sağlayanlar,
 • Doğal yaşama uygun olmasına ve avlanma yasaklarına, tehdit altındaki türlerin korunması kurallarına uygun, ekosisteme zarar vermeyen ürünler kullanıyor/tüketiyor olmasına özen gösteririz.
 • Çevre açısından sürdürülebilir kriterlerine uygunlar olmasına özen gösteririz.
 • Tedarikçilerimize ve alt yüklenicilerimizle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paylaşırız.

 

Diğer Blog Yazıları